Föreningen erbjuder kontaktmannaskap i form av kontaktperson i Unga KRIS

Unga KRIS Norrköping erbjuder kontaktpersoner i ett så kallat ”kontaktmannaskap” där målgruppen är ungdomar mellan 13–25 år. Målet är att hjälpa och stödja ungdomar med olika former av destruktivt leverne och som lever i eller riskerar att hamna i missbruk och/eller kriminalitet.
 
Kontaktpersonen är alltid speciellt utvald för att passa den enskilda individen och har själv befunnit sig i en liknande levnadssituationer - detta gör att vi på väldigt kort tid får en bra relation till ungdomen som känner sig förstådd. Här blir kontaktpersonen en förebild som kan stödja och svara på frågor med hjälp av den egna erfarenheten.
 
Till kontaktpersonen kan ungdomen vända sig dygnet runt för att få råd, tips och stöd. Det kan röra sig om allt från ansökningar till skolor, hjälp med bostad och kontakt med myndigheter till en stunds småprat när behovet finns. Kontaktpersonen hjälper till med att skapa nytt nätverk med drogfria och hederliga vänner samt till att inspirera ungdomen att prova på nya saker. Vi tror även på en personlig utveckling genom att ta fram talanger och styrkor hos den enskilde individen som denna kan växa med.
 
Det unika i att ha en kontaktperson från Unga KRIS är att den har egen erfarenhet av destruktivt leverne som denna idag har bytts ut mot en positiv livsstil med sunda värderingar. Kontaktpersonen använder även MI som grund i samtalsmetodik där denna även kan använda egna erfarenheter i de naturliga samtalen med ungdomen. Utförandet av kontaktmannaskap är alltid individuellt och utformas utefter den enskilda individens behov.
 
Kontaktpersonen och ungdomen träffas vid minst två tillfällen per/vecka och dessa träffar kan ske på så väl på kvällstid som på helger. Vi erbjuder dessutom kamratskap och ett nytt nätverk samt förtur till föreningens aktiviteter och tillitsläger. Ett kontaktmannaskap sker alltid frivilligt och är ett gemensamt åtagande/uppdrag mellan ungdom, kontaktperson, socialkontor och även vårdnadshavare om ungdomen är under 18 år.
 
Kontaktpersonen är alltid speciellt utvald för att passa den enskilda individen och har själv befunnit sig i liknande
levnadssituationer, detta gör att vi på väldigt kort tid får en bra relation till ungdomen som känner sig förstådd.
Vi ser vår egna erfarenhet med missbruk och/eller kriminalitet som en av våra största tillgångar.

 

 

 


 

 

krismedia.se